• Tollvesenet har i sommer fattet et vedtak på en av våre importsendinger som går imot tidligere praksis, og som etter vår mening er i strid med gjeldende lovverk. Tollvesenet vil heretter ikke anerkjenne sølv- og gullmynter (definert som "legal tender" i sitt opprinnelsesland) som fritatt merverdiavgift. Dette betyr at alle innførsler av typiske investeringsmynter til Norge vil kunne bli belastet med 25% mva., på tross av at myntene er gitt legal tender status med pålydende valør.

    Realverdier.no vil dessverre ikke kunne innføre flere investeringsmynter inntil prinsipielt svar på vår klage til Tollvesenet/Skatt Øst (minus 7 vedlegg) foreligger.

Hjem / Blogg / Åpent brev til Finansminister Siv Jensen

Åpent brev til Finansminister Siv Jensen

Du har vunnet en konkurranse på Facebook*, og mottar denne sølvbarren fordi vi ønsker å minne deg på at papir ikke er penger. Valuta i form av papir, mynt eller tall i et datasystem oppfyller ikke kravene til å kunne defineres som penger per se.

I lys av at du er landets ansvarlige finansminister, har vi ingen ambisjoner om å belære deg om penger og økonomi. Det hadde allikevel vært kjempefint om du finner tid og anledning til å lese våre betraktninger rundt temaet, og inviterer deg til å korrigere om der er noe vi har misforstått.

Økonomi – hva er det? Økonomi er læren om produksjon og fordeling av knappe ressurser slik at de menneskelige behov tilfredsstilles på en best mulig måte. Til tross for at økonomi per definisjon ikke handler om penger, så erfarer man daglig at det i økonomien nettopp er penger det handler om. Penger har i seg selv ingen egenverdi, men fungerer som byttemiddel. Enten som et allment akseptert og historisk byttemiddel som sølv og gull, eller som et lovbestemt gyldig byttemiddel definert av et lands myndigheter slik vi hovedsaklig kjenner til pengebegrepet i dag – som ulike valutaer.

Økonomien er delt i to; finansøkonomi og realøkonomi. Finansøkonomien dreier seg om penger, aksjer, derivater, gjeldsbrev, obligasjoner etc., som i neste omgang benyttes til å skaffe seg kontroll over varer, ressurser, tjenester etc. fra den «ekte» økonomien, den såkalte realøkonomien.

Penger – hva er det? Folk flest tror feilaktig at myndighetene skaper dem i seddelpressen. Men bare rundt 3 % av verdens totale pengemengde eksisterer i form av sedler og mynt, resten er elektronisk valuta. Under dagens sentralbankstyrte pengeregime, skapes penger ut av gjeld i det hver eneste krone tilføres økonomien ved låneopptak fra utlånsinstitusjoner/banker. Pengene skapes rett ut av løse luften i det øyeblikket lånebeløpet krediteres låntakers konto. Rentene skapes imidlertid ikke i denne utlånsprosessen, men forventes likevel innbetalt i tillegg til lånet. Samfunnet skylder altså mer (lån + renter) enn det som er skapt (lån). Når gjelden ikke kan betjenes, overtar utlånsinstitusjonene realverdiene (hus, eiendom, havner, landområder etc.) som var lagt inn som sikkerhet for lånet, og realverdioverføringssystemet fungerer slik det er ment å fungere.

Systemet betinger eksponentiell vekst! Sentralbanksystemet medfører en situasjon med knapphet på penger. Uansett hvor mye penger vi som samfunn har, så skylder vi tilsvarende mengde pluss renter. Systemet betinger hurtigere og hurtigere (eksponentiell) økonomisk vekst, siden bare tilførsel av nye penger (ny gjeld) kan betjene den allerede eksisterende gjelden (pengemengden i samfunnet). Den nødvendige veksten sørger myndighetene for ved å gi sentralbanken mandat til å korrigere styringsrenten (renten bankene betaler), slik at det årlige inflasjonsmålet på 2.5 % innfries (inflasjon kalles feilaktig prisvekst, men er per definisjon en økning i pengemengde).

Det snakkes ofte om «verdiskapning», men den korte versjonen er at alle penger i verden er gjeld. Den som har retten til å skape penger, kan erverve seg ekte og fysiske verdier fra realøkonomien i bytte for penger skapt ut av løse luften i finansøkonomien.

Synes finansministeren et slikt gjeldsbasert pengesystem er bærekraftig?

Med de beste ønsker for fremtiden,
Team Realverdier.no 2015

* https://www.facebook.com/pages/Realverdierno/334580551107

Siste fra bloggen
MARKEDSKURSER: